عیده از کورس • Share

  Like
عیده


عیده

  متن آهنگ عیده از کورس

  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  سیاهی دور ه دور شد شب پر عطر و نور شد
  خنده نشست رو لبها چشم حسودا کورشد
  اخه پر میزنه شاپرک خبر میده قاصدک
  بهار اومد دوباره عید اومده دوباره
  عطرو گلاب بپاشید رو سبزه اب بپاشید  زمستونم بهار شد خواب نمونید بیدارشید


  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  شبای پر ستاره ابرای پاره پاره شکوفه های زیبا خوشگلورنگارنگه
  بهار نو رسیده با غمهامون میجنگهنسیم دلکش شب یاد ادم میاره
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  دوباره بهاره بهاره گل اومد بهار اومد میرم به صحرا
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  عاشق صحراییم بی نصیب و تنها
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره


  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  سیاهی دور ه دور شد شب پر عطر و نور شد
  خنده نشست رو لبها چشم حسودا کورشد
  اخه پر میزنه شاپرک خبر میده قاصدک
  بهار اومد دوباره عید اومده دوباره
  عطرو گلاب بپاشید رو سبزه اب بپاشید  زمستونم بهار شد خواب نمونید بیدارشید


  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  شبای پر ستاره ابرای پاره پاره شکوفه های زیبا خوشگلورنگارنگه
  بهار نو رسیده با غمهامون میجنگهنسیم دلکش شب یاد ادم میاره
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره نصیب و تنها
  اهاای اهای بهاره عید اومده دوباره اهاای اهای بهاره عید اومده دوبارهدانلود عیده کورس

Suggest Correction of Eid Name or Credits