خزان از ویگن • Share

  Like
خزان
 • آهنگ ساز : عطاالله خرم


خزان

  متن آهنگ خزان از ویگن

  چو نسیم خزان بوزید
  گل و سبزه و لاله گذشت
  دگر از سر گلشن و دشت
  پرنده بهاری
  خموش و دلشکسته
  در آشیان نشسته

  چو شاخه های پرگل می لرزد
  گل می ریزد
  ز باد سر پائیز
  به گلشن غم انگیز

  چو اشک تیره بختان
  ز شاخه درختان
  فتاده برگ لرزان

  تو امید و قرار منی
  تو مه شب تار منی
  تو همیشه بهار منی
  در آن خزان زیبا
  من و تو مست و شیدا
  کنار هم نشستیم

  نسیم مهرگانی گل میریخت
  بر گیسویت
  شکسته رونق گل
  دگر ز رنگ و بویت

  خزان رسیده بر دشت
  بهار و سبزه بگذشت
  بهار من کجایی؟؟
  بهار من.... کجایی؟؟دانلود خزان ویگن

Suggest Correction of Khazan Name or Credits