آینه از شهره صولتی • Share

  Like
آینه


آینه

  متن آهنگ آینه از شهره صولتی

  من توبه کردم از عشق
  که رفته برنگردم
  بی تو به جون رسیدم
  از توبه توبه کردم
  دلی که شد اسیرت
  از تو جدا نمی شه
  کسی که شد گرفتار
  دیگه رها نمی شه
  حال پریشون منو
  از سر زلفام بپرس
  نگاهتو آئینه کن
  از دو تا چشمام بپرس
  تو راه و رسم عشقو
  دل بردن و می دونی
  کاشکی یادت می دادن
  یه ذره مهربونی
  چشمهای عاشق من
  آئینه قلب منه
  نذار که آئینه عشق
  تو دست تو بشکنه
  من توبه کردم از عشق
  که رفته برنگردم
  بی تو به جون رسیدم
  از توبه توبه کردم
  دلی که شد اسیرت
  از تو جدا نمی شه
  کسی که شد گرفتار
  دیگه رها نمی شهدانلود آینه شهره صولتی