تو بیو از پری زنگنه • Share

  Like
تو بیو


تو بیو

  متن آهنگ تو بیو از پری زنگنه

  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم
  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم

  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم
  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

  در غمِ ندیدنت، وای بلال علیل و زردُم
  در غمِ ندیدنت، وای بلال علیل و زردُم

  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم
  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُم

  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم
  تو بیو تی ما بنشین آی بلال طبیب دردُم

  های هایی گل های نایی گل، وای دو در نومدی مو مُردُمدانلود تو بیو پری زنگنه