گشت از شهلا سرشار • Share

  Like
گشت


گشت

  متن آهنگ گشت از شهلا سرشار

  روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی
  از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

  گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

  بازم اگر می خوای، بری سفر برو، می شناسم تو رو
  از خوبُ بدش، داری هر دو رو، می شناسم تو رو

  دلم أزم می خواد، توی خواب و خیال، بگذارم تو رو
  اینم یه دردیه، که دسته آخرش، دوست دارم تو رو

  گشتاشو زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

  چه تو دروغ می گم نگو که نه جمع هواسم
  من از کفه دستم تو رو بهتر می شناسم

  دوست دارم تا اونجایی که رسم عشقه پاکه
  چه فایده گوهری که سرنوشتش توی خاکه

  روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی
  از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

  گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلده

  چه تو دروغ می گم نگو که نه جمع هواسم
  من از کفه دستم تو رو بهتر می شناسم

  دوست دارم تا اونجایی که رسم عشقه پاکه
  چه فایده گوهری که سرنوشتش توی خاکه

  روز سفر با چشم تر کردی نظرُ گفتی به من نرفته بر می گردی
  از این بهار به اون بهار رسیدیمُ به هرچی که گفتی وفا نکردی

  گشتاشُ زده ، حالا که اومده ، تازه با ما بده
  طاووس شودنو، دو رنگی کردنو، راشو بلدهدانلود گشت شهلا سرشار

Suggest Correction of Gasht Name or Credits