نقی از شاهین نجفی  • Share

    Like
نقی


نقی

    متن آهنگ نقی از شاهین نجفی

    کیرعالمو آدم تو کوس خواهر مادر شاهین نجفی حرومزاده
    ارسال ازدانلود نقی شاهین نجفی

Suggest Correction of Naghi Name or Credits