گل باغ آشنائی از بیژن بیژنی • Share

  Like
گل باغ آشنائی


گل باغ آشنائی

  متن آهنگ گل باغ آشنائی از بیژن بیژنی

  گل من پرنده ای باش و به باغ باد بگذر
  مه من شکوفه ای باش و به دشت آب بنشین
  گل باغ آشنایی گل من کجا شکفتی
  که نه سرو می شناسد
  نه چمن سراغ دارد
  نه کبوتری که پیغام تو آورد به بامی
  نه به دست مست بادی گل آتشین جامی
  نه بنفشه ای نه بویی نه نسیم گفتگویی
  گل من میان گل های کدام دشت خفتی
  به کدام راه خواندی
  به کدام راه رفتی
  منم این گیاه تنها
  به گلی امید بسته
  همه شاخه ها شکسته
  به امیدها نشستیم و به یادها شکفتیم
  در آن سیاه منزل
  به هزار وعده ماندیمدانلود گل باغ آشنائی بیژن بیژنی