ایوالله از آغاسی • Share

  Like
ایوالله


ایوالله

  متن آهنگ ایوالله از آغاسی

  بیا بیا ای بلا بیا بیا خوش ادا
  من می خونم اینا می زنن
  تو هم بیا نم نمک برقص تو این بزم ما
  گل بودی گلاب شدی ماشاالله
  انگور بودی شراب شدی ماشاالله
  دشمن تو خیر نبینه ایشالله
  مثل طلای ناب شدی ایولله
  راه رفتنت ایوالا
  خندیدنت ایولله
  ناز کردنت ایولله
  قهر کردنت ایولله
  تو که داری یک دسته زلفون کمند کمند کمند
  دست پای من با تار زلفونت ببند ببند ببند
  هر چه که قر توی کمر داری بریز بریز بریز
  تو که لب غنچه داری جون من بخند بخند بخند
  خنده قشنگت می کنه مست و ملنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  یواش یواش زلفاتو افشونش کن مث دلم سینتو لرزونش کن
  دستمال بالای سرت بگیر و گردونش کن
  لج کردنت ایوالله
  اخم کردنت ایوالله
  نه گفتنت ایوالله
  بله گفتنت ایوالله
  خنده قشنگت می کنه مست و ملنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  قشنگ تر از یه باغ گل از همه رنگت می کنه
  گل بودی گلاب شدی ماشاالله
  انگور بودی شراب شدی ماشاالله
  دشمن تو خیر نبینه ایشالله
  مثل طلای ناب شدی ایولله
  رقصیدنت ایوالله
  چرخیدنت ایوالله
  وول خوردنت ایوالله
  دل بردنت ایوالله
  ایووللهدانلود ایوالله آغاسی

Suggest Correction of Eyvallah Name or Credits