بهار اومد از بهزاد • Share

  Like
بهار اومد


بهار اومد

  متن آهنگ بهار اومد از بهزاد

  بهار آمد بهار آمد بهار مشکبار آمد
  نگار آمد نگار آمد نگار بردبارآمد

  صفا آمد صفا آمد که سنگ و ریگ روشن شد
  شفا آمد شفا آمد شفای هر نزار آمد

  حبیب آمد حبیب آمد به دلداری مشتاقان
  طبیب آمد طبیب آمد طبیب هوشیار آمد

  سماع آمد سماع آمد سماع بی صُداع آمد
  وصال آمد وصال آمد وصال پایدار آمد

  بهار آمد بهار آمد بهار خوش عذار آمد
  خوش و سرسبز شد عالم اوان لاله زار آمد

  ربیع آمد ربیع آمد ربیع بس بدیع آمد
  شقایق ها و ریحان ها و لاله خوش عذار آمددانلود بهار اومد بهزاد

Suggest Correction of Bahar Oomad Name or Credits