قصهء عشق از ناهید • Share

  Like
قصهء عشق


قصهء عشق

  متن آهنگ قصهء عشق از ناهید

  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  خودت خبر نداری برات چیا نوشتم
  رو این کتاب قصه اسم تو رو گذاشتم
  تو اسمون قصه اون بالا بالاهایی
  بچه محل ما و همسایه ی خدایی
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  سر کوچتون ستاره ها
  ته کوچتون فرشته ها
  توی کوچتون نگو نگو
  توی کوچتون نگو نگو
  شا پری های قصه ها
  شا پری های قصه ها
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  تو قصه ها زمستونو میشه برات بهار کنم
  تو دنیای راس راسکی
  بگو برات چیکار کنم
  بگو برات چیکار کنم
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداری
  خودت خبر نداری برات چیا نوشتم
  رو این کتاب قصه اسم تو رو گذاشتم
  سر کوچتون ستاره ها
  ته کوچتون فرشته ها
  توی کوچتون نگو نگو
  توی کوچتون نگو نگو
  شا پری های قصه ها
  شا پری های قصه ها
  تو قلب عاشق من ببین کجای کاری
  قصه برات نوشتم خودت خبر نداریدانلود قصهء عشق ناهید

Suggest Correction of Ghesseyeh Eshgh by Nahid Name or Credits