دستاتو حلقه کن به گردنم از حسن شماعی زاده • Share

  Like
دستاتو حلقه کن به گردنم


دستاتو حلقه کن به گردنم

  متن آهنگ دستاتو حلقه کن به گردنم از حسن شماعی زاده

  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بوگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  بگو از عاشقی پروا نداری
  هوایی جز هوای ما نداری
  بیا دین منو دنیای من باش
  بگو جز من در این دنیا نداری
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  تو میدونی تو را من میپرستم
  یه عمره من بپای تو نشستم
  تویی امیدو عشق اخرینم
  بگو مال منی تازنده هستم
  چنان عشقت بجونم کرده ریشه
  که یک لحظه جدا از دل نمیشه
  مبادا بشکنی عهدی که بستی
  بذار عاشق بمونم تا همیشه
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بوگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  یه عمره من بپای تو نشستم
  تویی امیدو عشق اخرینم
  بگو مال منی تازنده هستم
  چنان عشقت بجونم کرده ریشه
  که یک لحظه جدا از دل نمیشه
  مبادا بشکنی عهدی که بستی
  بذار عاشق بمونم تا همیشه
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  بگو عهدتو دیگه نمیشکنم
  سرتو بذار به روی سینه ام
  زیر لب بگو که عاشقت منم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  دستو حلقه کن بدور گردنم
  دستو حلقه کن بدور گردنمدانلود دستاتو حلقه کن به گردنم حسن شماعی زاده

Suggest Correction of Dastato Halgheh Kon Beh Gardanam Name or Credits