عروس و داماد از حسن شماعی زاده • Share

  Like
عروس و داماد


عروس و داماد

  متن آهنگ عروس و داماد از حسن شماعی زاده

  شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
  شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
  بس که خشگله عروس به آسمون می کنه ناز

  سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
  به سر عروس خانم شباش کنین نقل و نبات

  به سر عروس خانم شباش کنین نقل و نبات
  این لباس پر یراق به قامتش چه خوب میاد
  همگی کف بزنین باهم بگین شباش شباش

  همگی کف بزنین باهم بگین شباش شباش
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  مادیون سم طلایی عروس چه رامشه
  مادیون سم طلایی عروس چه رامشه

  راه میره آروم آروم میدونه عروس سوارشه
  زیره روبند زری چشم عروس به یارشه

  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه

  شاه دوماد عروس اومد اسب سمندو سر بتاز
  بس که خشگله عروس به آسمون می کنه ناز

  سرنا و دهل ببین با چه نشاط کرده ساز
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه

  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنه
  سر راه کنار برین دوماد می خواد نار بزنه
  سیب سرخ انار سرخ به دومن یار بزنهدانلود عروس و داماد حسن شماعی زاده

Suggest Correction of Aroos Va Damad Name or Credits