سر به سرم نذار از سوسن • Share

  Like
سر به سرم نذار


سر به سرم نذار

  متن آهنگ سر به سرم نذار از سوسن

  یه عمریه که داری پا رو دلم میذاری
  با این ادا اصولات اشکامو داری
  چند بار بهت بگم برو سر به سر من نذار
  چقدر بگم پشت سرم این همه ممبر نذار
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  یه عمریه که داری پا رو دلم میذاری
  با این ادا اصولات اشکامو داری
  چند بار بهت بگم برو سر به سر من نذار
  چقدر بگم پشت سرم این همه ممبر نذار
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  وقتی که فصلام همه پاییز بشه
  کاسه ی صبرم پر لبریز بشه
  فرقی نداره واسه من غریبه با آشنا
  حتی به سایمم می گم دیگه باهام راه نیا
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  یه عمریه که داری پا رو دلم میذاری
  با این ادا اصولات اشکامو داری
  چند بار بهت بگم برو سر به سر من نذار
  چقدر بگم پشت سرم این همه ممبر نذار
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  وقتی که فصلام همه پاییز بشه
  کاسه ی صبرم پر لبریز بشه
  فرقی نداره واسه من غریبه با آشنا
  حتی به سایمم می گم دیگه باهام راه نیا
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برام
  چشماتو درشت نکن برام
  دستتاتو مشت نکن برامدانلود سر به سرم نذار سوسن

Suggest Correction of Sar Be Saram Nazar Name or Credits