زندگی چیست از منصور • Share

  Like
زندگی چیست


زندگی چیست

  متن آهنگ زندگی چیست از منصور

  زندگی چیست عشق و دل داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری

  زندگی چیست عشق و دل داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری

  جام می سر کنیم شبا سحر کنیم
  غم دنیا را از سر به در کنیم
  غم دنیا را غم دنیا را از سر به در کنیم

  غصه ی فردارا نخور
  غصه ی فردارا نخور
  دلم میگه دلم میگه
  حصرت دنیا را نخور

  وقتی که یار کنارته انگار نگار کنارته
  زمین و آسمون میگه حصرت دنیا را نخور
  رسم دو رنگی آئینه ما نیست
  یک رنگی باشد روز و شب من
  یک رنگی باشد روز و شب من

  زندگی چیست عشق و دل داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری

  لالالای لالالای
  لالالای لالالای
  لالالای لالالای
  لالالای لالالای
  لالالای لالالای
  لالای لای لالای لای
  آی نگار نازنین آی نگار نازنین یک دم پهلویم بشین یک دم پهلویم بشین آی نگار نازنین
  آی نگار نازنین آی نگار نازنین یک دم پهلویم بشین یک دم پهلویم بشین آی نگار نازنین
  آی نگار نازنین یک دم پهلویم بشین

  زندگی چیست عشق و دل داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری

  زندگی چیست عشق و دل داری
  وقتی با یاری پس چی کم داری
  وقتی با یاری پس چی کم داریدانلود زندگی چیست منصور