دنیای این روزای من(تنهایی) از داریوش • Share

  Like
دنیای این روزای من(تنهایی)


دنیای این روزای من(تنهایی)

  متن آهنگ دنیای این روزای من(تنهایی) از داریوش

  دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده

  اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

  دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده

  تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شده

  هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم

  آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم

  هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم

  آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم  در حسرت فردای تو تقویمو پر می کنم

  هر روز این تنهایی رو فردا تصور میکنم

  هم سنگ این روزای من تنها شبم تاریک نیست

  اینجا به جز دوری تو چیزی به من نزدیک نیست  هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم

  آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم

  هر شب تو رویای خودم آغوشتو تن میکنم

  آینده ی این خونه رو با شمع روشن میکنم  دنیای این روزای من هم قد تن پوشم شده

  اینقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده

  دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده

  تنها مدارا می کنیم دنیا عجب جایی شدهدانلود دنیای این روزای من(تنهایی) داریوش

Suggest Correction of Tanhai by Dariush Name or Credits