سبزه به ناز می آید از نوش آفرین • Share

  Like
سبزه به ناز می آید


سبزه به ناز می آید

  متن آهنگ سبزه به ناز می آید از نوش آفرین

  جدایی ها به من زودتر رسانش
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  دلم از دیده میپرسد نشانش
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  چو می آید به پیچم عاشقانه
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  به دور قامت سرو روانش
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوزوگداز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوزوگداز می آید

  دلم در آرزوها تن کشیده
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  سرم از بندغم گردن کشیده
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  به روئیاها مرا از من کشیده
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  دیده نواز می آید وس وسه ساز می آید
  همچو امید از زندگیم رفته و باز می آید
  همچو امید از زندگیم رفته و باز می آید

  گل شب بو زنم در گیسوانم
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  که تا یارم رسد گلبو بمانم
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  به لبهایم بمالم لاله ها را
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  لبش را با لبانم گل نشانم
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  سبزه به ناز می آید محرم راز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آید
  از دل پر دردم بشنو سوز و گداز می آیددانلود سبزه به ناز می آید نوش آفرین

Suggest Correction of Sabzeh Be Naz Miayad by Nooshafarin Name or Credits