شهوت (دکلمه) از داریوش • Share

  Like
شهوت (دکلمه)


شهوت (دکلمه)

  متن آهنگ شهوت (دکلمه) از داریوش

  پدر آن شب اگر خوش خلوتی پیدا نمی کردی...
  تو ای مادر اگر آن شوخ چشمی ها نمی کردی...
  تو هم ای آتش شهوت، شرر بر پا نمی کردی...

  کنون من هم به دنیا بی نشان بودم.....

  پدر آنشب جنایت کرده ای... شاید نمی دانی...
  به دنیایم هدایت کرده ای... شاید نمی دانی...
  از این بابت خیانت کرده ای... شاید نمی دانی...دانلود شهوت (دکلمه) داریوش