زندگی از هلن • Share

  Like
زندگی


زندگی

  متن آهنگ زندگی از هلن

  کاشکی می شد که بخندم همیشه
  چه کنم دست خودم نیست ، نمی شه

  کاشکی می شد که بخندم همیشه
  چه کنم دست خودم نیست ، نمی شه
  دیگه اون روزهای زیبا نمیاد ، دیگه اون خنده به لب ها نمیاد
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره

  گاهی از مدرسه و کیف و کتاب گفتی برام
  گاهی از شیطونی های بی حساب گفتی برام
  گاهی از مردم بی عاطفه نالیدی واسم
  گاهی از عاشقی و رنج و عذاب گفتی برام
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره

  کاشکی می شد که بخندم همیشه

  کاشکی می شد که بخندم همیشه
  چه کنم دست خودم نیست ، نمی شه
  دیگه اون روزهای زیبا نمیاد ، دیگه اون خنده به لب ها نمیاد
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره

  گاهی از مدرسه و کیف و کتاب گفتی برام
  گاهی از شیطونی های بی حساب گفتی برام
  گاهی از مردم بی عاطفه نالیدی واسم
  گاهی از عاشقی و رنج و عذاب گفتی برام
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود بی خبره

  زندگی راستی چه زود می گذره ، آدم از فردای خود ، بی خبرهدانلود زندگی هلن