پیغام از شهره صولتی • Share

  Like
پیغام


پیغام

  متن آهنگ پیغام از شهره صولتی

  واسه یه دنیا آدم
  یکی یکی نامه دادم
  از تو که بودی عشقم
  واسه همه نوشتم
  روی پلاک خونه ها
  رو سر در میخونه ها
  رو برگ تازه گلها
  به روی بال بلبلا
  پشت تموم شیشه ها
  تو جنگلا و بیشه ها

  رو قلب سنگی کوه ها
  رو پیشونی آهوها
  برات پیغوم گذاشتم
  که هیچکسو تو دنیا
  قد تو دوست نداشتم
  بیابونا می دونن
  آسمونا می دونن
  جنگل و کوه و صحراها
  حتی اونا می دونن
  مسافرا می دونن
  همه زائرا می دونن
  اونائیکه توی غارن
  خبر این عشق و دارن
  برات پیغوم گذاشتم
  که هیچکس و تو دنیا
  قد تو دوست نداشتم
  رو ناودونا رو گلدونا
  روی در گلابدونا
  رو تابلوهای جاده ها
  سر گذر پیاده ها
  رو جعبه کلوچه ها
  برات پیغوم گذاشتم
  که هیچکس و تو دنیا
  قد تو دوست نداشتم
  حتی پری دریاها
  شاهزاده های رویاها
  سنگ صبورم می دونه
  قلعه نورم می دونه
  کفتر جلد گنبد دور دور دورم می دونه
  برات پیغوم گذاشتم
  که هیچکس و تو دنیا
  قد تو دوست نداشتمدانلود پیغام شهره صولتی

Suggest Correction of Paygham Name or Credits