الاکلنگ و تیشه از سوسن • Share

  Like
الاکلنگ و تیشه


الاکلنگ و تیشه

  متن آهنگ الاکلنگ و تیشه از سوسن

  دلم تو سینه از خوشی دارهمی شنگه
  حالا دیگه دنیا برای من قشنگه
  نه یک دونه نه صد دونه بلکه هزار تا
  داره خریدار این همه شادیه دنیا
  الا کلنگ و تیشهسنگ زدم به شیشه
  تو شیشه دیو غمهاشادی مال ما میشه
  آدم ز کار فردا هیچوقت خبر نداره
  هر کس که خوش نباشه همیشه بد میاره ه ه ه ه ه
  الا کلنگ و تیشهسنگ زدم به شیشه
  تو شیشه دیو غمها شادی مال ما میشه
  وقتی نباشه کینه زندگی چه شیرینه
  صاف و بی ریا میشهقلبها مثل آیینه
  گل بگو و گل بشنو کار ما فقط اینه
  غم به مفت نمیرزهفردا رو کی میبینه
  الا کلنگ و تیشهسنگ زدم به شیشه
  تو شیشه دیو غمها شادی مال ما میشهدانلود الاکلنگ و تیشه سوسن

Suggest Correction of Ala Kolang O Tisheh Name or Credits