یار از شکیلا • Share

  Like
یار


یار

  متن آهنگ یار از شکیلا

  همه یار دارن و بی یار ماییم
  لباس کهنه بازار ماییم
  همه دارن لباس کدخدایی
  نمد پوش قلندر وار ماییم

  بی یار ماییم بی یار ماییم

  خوشا امشو که مهمون شماییم
  کبوتر بر لب بوم شماییم
  تٌرٌش رویی نکن مهمون عزیزه
  خدا دونه که فردا شو کجاییم

  بی یار ماییم بی یار ماییم

  نشونٌم باغ سروناز دادند
  به دستٌم نرگس شیراز دادند
  تا اومدٌم سر و سامان بگیرٌم
  منو از آشیون پرواز دادند
  پرواز دادند

  همه یار دارن و بی یار ماییم
  لباس کهنه بازار ماییم
  همه دارن لباس کدخدایی
  نمد پوش قلندر وار ماییم

  بی یار ماییم بی یار ماییم

  می ترسٌم تا بخوام برٌم به خونه
  نمونه از من مسکین نشونه
  از اون ترسٌم که در غربت بمیرٌم
  ولایت بر دلٌم داغش بمونه

  داغش بمونه

  همه یار دارن و بی یار ماییم
  لباس کهنه بازار ماییم
  همه دارن لباس کدخدایی
  نمد پوش قلندر وار ماییم

  بی یار ماییم بی یار ماییم

  بی یار ماییم بی یار ماییمدانلود یار شکیلا

Suggest Correction of Yar by Shakila Name or Credits