شهر آشوب از هایده • Share

  Like
شهر آشوب


شهر آشوب

  متن آهنگ شهر آشوب از هایده

  قلبمو با آرزو دوباره در آمیختی
  از روزی که اومدی شهرو به هم ریختی
  از روزی که اومدی زندگی آغاز شد
  هر چی در بسته بود به روی من باز شد
  هر چی در بسته بود به روی من باز شد
  از روزی که اومدی زندگی سامون گرفت
  قصه ی مرگ باز انگار تو سینه باز جون گرفت
  از روزی که اومدی مرغ دلم پر گرفت
  لب های با خنده قهر ، خنده رو از سر گرفت
  لب های با خنده قهر ، خنده رو از سر گرفت

  عشق به در میزنه اونو جوابش نکن
  اون که تو هر طرف بود تازه خرابش نکن
  یه عمره روزو شبا نشستمو میشمارم
  این همه انتظارو نقش بر آبش نکن
  از روزی که اومدی مرغ دلم پر گرفت
  لب های با خنده قهر ، خنده رو از سر گرفت
  لب های با خنده قهر ، خنده رو از سر گرفتدانلود شهر آشوب هایده

Suggest Correction of shahre ashoub by Haydeh Name or Credits