راستی چه زود می گذره از پوران • Share

  Like
راستی چه زود می گذره


راستی چه زود می گذره

  متن آهنگ راستی چه زود می گذره از پوران

  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره
  گاهی از مدرسه و کیف و کتاب گفتی برام
  گاهی از شیطونیهای بی حساب گفتی برام
  گاهی از مردم بی عاطفه نالیدی واسم
  گاهی از عاشقی و رنج و عذاب گفتی برام
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره

  کاشکی میشد که بخندم همیشه
  چه کنم دست خودم نیست نمیشه
  دیگه اون روزهای زیبا نمیاد
  دیگه اون خنده به لبها نمیاد
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره

  گاهی از مدرسه و کیف و کتاب گفتی برام
  گاهی از شیطونیهای بی حساب گفتی برام
  گاهی از مردم بی عاطفه نالیدی واسم
  گاهی از عاشقی و رنج و عذاب گفتی برام
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبره
  زندگی راستی چه زود میگذره
  آدم از فردای خود بی خبرهدانلود راستی چه زود می گذره پوران

Suggest Correction of Rasti Che Zood Migzareh by Pooran Name or Credits