درویش از گلپا • Share

  Like
درویش


درویش

  متن آهنگ درویش از گلپا

  می دونستی که خاک ، فرش منه ،
  رفتی نموندی
  چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی
  می دونستی فقط ، تو رو دارم ،
  رفتی نموندی
  چرا مرغِ امیدو ، لز این خونه پروندی

  *****

  می دونستی که خاک ، فرش منه ،
  رفتی نموندی
  چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی
  می دونستی فقط ، تو رو دارم ،
  رفتی نموندی
  چرا مرغِ امیدو ، لز این خونه پروندی

  *****

  درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه
  همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه
  درویشم و دنیا ، واسم یه مشت خاکه
  همه دار و ندارم ، فقط یه دل پاکه

  *****
  می دونستی که خاک ، فرش منه ،
  رفتی نموندی
  چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی

  درویش رو هر گلیم پاره ، شب رو سر می آره

  قطره با یه دریا ، براش فرقی نداره
  درویش رو هر گلیم پاره ، شب رو سر می آره

  قطره با یه دریا ، براش فرقی نداره

  *****
  می دونستی که خاک ، فرش منه ،
  رفتی نموندی
  چرا بخت سپیدو ، به سیاهی نشوندی
  می دونستی فقط ، تو رو دارم ،
  رفتی نموندی
  چرا مرغِ امیدو ، لز این خونه پروندیدانلود درویش گلپا

Suggest Correction of darvish Name or Credits