کویر از گوگوش • Share

  Like
کویر
 • آهنگ ساز : واروژان


کویر

  متن آهنگ کویر از گوگوش

  من کویرم ای خدا با حسرت یک قطره آب
  یه عمره کهدریا رو میبینم تو سراب
  بهار برای اسم یه اسمه کهنهتوکتاب
  حرف با آسمون چرا میمونه بی جواب
  خدایا خدایا کویرم کویرم
  بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم
  اگهبارون بباره آروم آروم نم نم رو لب خشک تشنم گیسوی سبز جنگل تنمو می پوشوند
  پرنده رودرختها میسازه آشیونه
  خدایا خدایا کویرم کویرم
  بگو ابر بباره میخوام جون بگیرم
  اگهبارون بباره آروم آروم نم نم رولب خشک تشنم
  گیسوی سبز جنگل تنمو میپوشونه
  پرنده رو درختها میسازه آشیونه
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایا
  خدایادانلود کویر گوگوش

Suggest Correction of Kavir Name or Credits