به کنارم بشین(منوچهرودلکش) از منوچهر سخائی • Share

  Like
به کنارم بشین(منوچهرودلکش)


به کنارم بشین(منوچهرودلکش)

  متن آهنگ به کنارم بشین(منوچهرودلکش) از منوچهر سخائی

  تا آساید ، دل آزارم ، بنشین ، به کنارم بنشین
  بنشین ای گل ، به کنارم بنشین ، دل زارم بنشین
  سوز دل می دانی ، بنشین تا بنشانی ، آتش دل را
  یک نفس مرو ، که جز غم ، همنفس ندارم
  یار کس مشو ، که من هم ، جز تو کس ندارم

  ای پری بنه به یک سو ، ناز و دلفریبی
  تا نصیبی از تو یابد جان بی نصیبی
  ماه من به دامنم بنشین ،
  کز غمت ستاره بارم
  شکوه ها ز دوریت هر شب ،
  با مه و ستاره دارم

  من چه باشم بسته ی بندت ،
  نیمه ی جانی ، صید کمندت
  آرزومندت .

  از غمت چون ابرِ بهارم ،
  ای به از گل های بهاری
  روی دلبندت .

  ای شمع و طرب ،
  سوزم همه شب
  بنشین که شود طی ، شب تارم بنشین ، به کنارم بنشین
  مرو مرو مه بی تابم من ،
  درون آتش و آبم مندانلود به کنارم بشین(منوچهرودلکش) منوچهر سخائی

Suggest Correction of be kenaram benshin,manochehr,delkash Name or Credits