باز امد (ستار و الهه) از الهه • Share

  Like
باز امد (ستار و الهه)


باز امد (ستار و الهه)

  متن آهنگ باز امد (ستار و الهه) از الهه

  الهه:
  باز امد باز امد گل من به چمن باز امد
  تو ببین که به صد ناز امد
  اتش رو مشکین مو
  چون نر گس خندان رو
  ان سرو تن ناز آمد
  نوشین لب سیمین تن
  نگهش به دلم شور افکند
  شب من شد از ان مه روشن
  رخسارشجان پرور
  چشمانش افسونگر
  رویش روشن چون گلشن
  باز امد باز امد گل من به چمن باز امد
  تو ببین که به صد ناز امد
  اتش رو مشکین مو
  چون نر گس خندان رو
  رویش روشن چون گلشن
  ستار:
  ای همه هستی من ان تو
  جان و دلم بسته پیمان توست
  امان امان
  رنج به سر حد جنونم کشد
  این دل دیوانه به خونم کشد
  این دل دیوانه به خونم کشد
  الهه:
  تو سیه چشم چو ایی
  تو سیه چشم چو اییبه تماشای چمن
  نگذاری نگذاری به کسی چشم تماشای دگر
  عزیز من وای جان حبیب من ای جاندانلود باز امد (ستار و الهه) الهه