طناب دار (EM) از متین دو حنجره • Share

  Like
طناب دار (EM)


طناب دار (EM)

  متن آهنگ طناب دار (EM) از متین دو حنجره

  هیچ میدونی دلم میخواد از رو زمین ورت دارم
  دلم میخوا خدا بشم مادرتو در بیارم
  از همه دنیام بگذرم تو رو توی خاکت کنم
  مرگتو تماشا بکنم ضجتو باور نکنم

  هیچ میدونی دلم میخواد از رو زمین ورت دارم
  دلم میخوا خدا بشم مادرتو در بیارم
  از همه دنیام بگذرم تو رو توی خاکت کنم
  مرگتو تماشا بکنم ضجتو باور نکنم

  طناب دور گردنمنشونه ی مرگ منه
  نشونه ی اومدنمنشونه ی قلب منه
  پشت صدای هنجرهغم و غصه دوره منه
  ازهمه دنیا بریده


  هیچ میدونی دلم میخواد از رو زمین ورت دارم
  دلم میخوا خدا بشم مادرتو در بیارم
  از همه دنیام بگذرم تو رو توی خاکت کنم
  مرگتو تماشا بکنم ضجتو باور نکنمدانلود طناب دار (EM) متین دو حنجره

Suggest Correction of Tanabe Dar (EM) by Matin Do Hanjareh Name or Credits