دوستی از ایرج • Share

  Like
دوستی


دوستی

  متن آهنگ دوستی از ایرج

  دوستی دوستی ای به فدات جونو دلم جونو دلم
  سر اگر در قدم تو بدهم بازخجلم
  دشمنی وقتی ز دل نور محبت می برِه رنگ آفتاب می پره رنگ آفتاب می پره
  اون که دل می فروش ارزون به خدا بی خبره اگه سودی ببره بی وفایی می خره

  درخت دوستی بنشان که کام دل ببار آرد
  نهال دشمنی برکن که رنج بیشمار آرد

  خدایا خدایا بده اون صفا را که جان را کنم من فدای یاری
  خدایا خدایا چی می شه به دنیا که از آسمونت وفا به باری

  دشمنی وقتی ز دل نور محبت می برِه رنگ آفتاب می پره رنگ آفتاب می پره
  اون که دل می فروش ارزون به خدا بی خبره اگه سودی ببره بی وفایی می خرهدانلود دوستی ایرج

Suggest Correction of dosti by Iraj Name or Credits