خدا حافظ از مهستی • Share

  Like
خدا حافظ


خدا حافظ

  متن آهنگ خدا حافظ از مهستی

  خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
  خداحافظ خداحافظ

  حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما
  خداحافظ خداحافظ

  ای تکیه گاه ناتوان از ناامیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
  گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی

  ای تکیه گاه ناتوان از ناامیدی خسته ام از بیم فرداهای دور بار سفر را بسته ام
  گفتی که در سختی و غم پشت و پناه من شوی در کوره راه زندگی فانوس راه من شوی
  حالا که پشت پا زدن برای تو آسان شده حالا که لحظه های تو از آن این و آن شده
  خداحافظ خداحافظ

  دلخون شد از امید و نشد یار یار من ای وای بر من و دل امیدوار من

  خوردم قسم تا بعد از این با چشم باز عاشق شوم حالا که آمد دیگری من میروم من میروم
  خداحافظ خداحافظ

  حالا که دست دیگری برهم زده دنیای ما حالا که برهم میخورد آرامش فردای ما
  خداحافظ خداحافظ
  خداحافظ خداحافظدانلود خدا حافظ مهستی

Suggest Correction of khodahafez Name or Credits