اسیر دام تو از دلکش • Share

  Like
اسیر دام تو


اسیر دام تو

  متن آهنگ اسیر دام تو از دلکش

  چو اسیر دام توام
  رام توام ای محرم رازم
  منم آن شمعی که زشب
  تا به سحر در سوز و گدازم
  ای فتنه بکش یا بنوازم
  چو اسیر دام توام
  رام توام ای محرم رازم
  منم آن شمعی که زشب
  تا به سحر در سوز و گدازم
  ای فتنه بکش یا بنوازم

  بی گناهم بده پناهم
  که از موی تو آشفته ترم
  کن نگاهی به خاک راهی
  ای سایه لطفت به سرم
  بی گناهم بده پناهم
  که از موی تو آشفته ترم
  کن نگاهی به خاک راهی
  ای سایه لطفت به سرم

  چه کنم عشقی غیر از تو نخواهم
  به خدا محنت ریزد ز نگاهم
  امیدم کو جدا از او
  پر پر شده ام خاک زر شده ام
  آزارم کن چو چشم خود بیمارم کن
  من ز جفایت دلشادم
  از غم عشقت خرسندم
  از همه عالم بگسستم
  تو که به مهرت پا بندم
  عشق و امید صفایی
  ای عشق من چه بلایی
  کی ز وفا جانب ما باز آیی

  چو اسیر دام توام
  رام توام ای محرم رازم
  منم آن شمعی که زشب
  تا به سحر در سوز و گدازم
  ای فتنه بکش یا بنوازمدانلود اسیر دام تو دلکش

Suggest Correction of Asireh Dameh To by Delkash Name or Credits