عزیزم از اسحاق احمدی • Share

  Like
عزیزم


عزیزم

  متن آهنگ عزیزم از اسحاق احمدی

  مه آباد هسترم ویرونه بودمتو رفتی ای گلم دیوونه بودم
  تو رفتی پشت مه خالی خالین آی مه بی تو با همه بیگونه بودم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  یه بی قرارم ای گلم که بی قرارم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  که بی قرارم ای گلم که بی قرارم

  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

  عزیزم تو کجایی به چه پیشم نتایی
  ناگینی غم و دردم عزیز دورت بگردم

  عزیزم تو کجایی به چه پیشم نتایی
  ناگینی غم و دردم عزیز دورت بگردم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  که بی قرارم ای گلم که بی قرارم

  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها
  ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها

  بدو خواب و سرابم از عشقت در عذابم
  بدو آروم جونوم عزیز مهربونوم

  بدو خواب و سرابم از عشقت در عذابم
  بدو آروم جونوم عزیز مهربونوم

  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  عاشق و بی قرارم زخمی روزگارم
  دور مبش از کنارم که بی قرارم گلم که بی قرارم
  که بی قرارم ای گلم که بی قرارمدانلود عزیزم اسحاق احمدی