ترنج از محسن نامجو • Share

  Like
ترنج


ترنج

  متن آهنگ ترنج از محسن نامجو

  هــــــــــــــــــــیهااااااااااااای

  گفتا من آن ترنجم کاندر جهان نگنجم
  گفتم به از ترنجی لیکن به دست نایی

  گفتا تو از کجایی که آشفته می‌نمایی
  گفتم منم غریبی از شهر آشنایی

  گفتا سر چه داری کز سر خبر نداری
  گفتم بر آستانت دارم سر گدایی

  گفتا به دلربایی ما را چگونه دیدی
  گفتم چو خرمنی گل در بزم دلربایی

  گفتم که بوی زلفت گمراه عالمم کرد
  گفتا اگر بدانی هم اوت رهبر آید

  گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت
  گفتا تو بندگی کن کاو بنده‌پرور آید

  هی هی ههی هههیی یههیههیییی
  ههههیی ههههیییی ههههیییی
  هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی
  یاااااااهاااااااااااااااااااااایدانلود ترنج محسن نامجو

Suggest Correction of Toranj Name or Credits