ستاره از مسعود فردمنش • Share

  Like
ستاره


ستاره

  متن آهنگ ستاره از مسعود فردمنش

  ستاره ها رو امشب ، از آسمون ها بردند
  یادش بخیر چشامون ، اونا رو می شمردند

  وقتی تو بودی بودند ، وقتی تو رفتی رفتند
  اونا دلمو شکستند ، در آسمون رو بستند

  اگه بیای دوباره ، کاری برام نداره
  یه آسمون می سازم ، با صدهزار ستاره

  اگه بیای دوباره ، کاری برام نداره
  یه آسمون می سازم ، با صدهزار ستاره


  ابر سیاه غصّه ، تو آسمون نشسته
  ستاره ها رو انگار ، یکی زده شکسته

  ابر سیاه غصّه ، تو آسمون نشسته
  ستاره ها رو انگار ، یکی زده شکسته


  ستاره ها رو امشب ، از آسمون ها بردند
  یادش بخیر چشامون ، اونا رو می شمردند

  وقتی تو بودی بودند ، وقتی تو رفتی رفتند
  اونا دلمو شکستند ، در آسمون رو بستند

  اگه بیای دوباره ، کاری برام نداره
  یه آسمون می سازم ، با صدهزار ستاره

  اگه بیای دوباره ، کاری برام نداره
  یه آسمون می سازم ، با صدهزار ستاره  ابر سیاه غصّه ، تو آسمون نشسته
  ستاره ها رو انگار ، یکی زده شکسته

  ابر سیاه غصّه ، تو آسمون نشسته
  ستاره ها رو انگار ، یکی زده شکستهدانلود ستاره مسعود فردمنش

Suggest Correction of Setareh Name or Credits