نامه رسون از ناهید • Share

  Like
نامه رسون


نامه رسون

  متن آهنگ نامه رسون از ناهید

  نامه رسون نگام کرد
  یواشکی صدام کرد
  می دونه که عاشق هستم
  نامتو داد به دستم
  گذاشتمش رو سینه
  نامه رسون ببینه
  خط عزیز یاره
  دیر دیر برام نیاره
  لطف زیاد کردی
  از من تو یاد کردی
  نامه برام نوشتی
  دل منو شاد کردی
  دل منو شاد کردی

  نامه رسون صدام کرد
  نگاه به نامه هام کرد
  اونی که خط تو روش بود
  عکس قشنگت توش بود
  زودتر به دست من داد
  باقی رو بردش از یاد
  میدونست فقط همینه
  اونی که می خواستم اینه
  لطف زیاد کردی
  از من تو یادکردی
  نامه برام نوشتی
  دل منو شاد کردی
  دل منو شاد کردی

  نذر و نیاز کردم
  نامه رو باز کردم
  نوشتی تنها موندی
  میای پیشم بزودی
  نوشتی برمی گردی
  مژده از این قشنگتر
  صد دفعه خوندم از سر
  هنوز ندارم باور

  نامه رسون نگام کرد
  یواشکی صدام کرد
  می دونه که عاشق هستم
  نامتو داد به دستم
  گذاشتمش رو سینه
  نامه رسون ببینه
  خط عزیز یاره
  دیر دیر برام نیاره
  لطف زیاد کردی
  از من تو یاد کردی
  نامه برام نوشتی
  دل منو شاد کردی
  دل منو شاد کردی

  لطف زیاد کردی
  از من تو یاد کردی
  نامه برام نوشتی
  دل منو شاد کردی
  دل منو شاد کردی

  نذر و نیاز کردم
  نامه رو باز کردم
  نوشتی تنها موندی
  میای پیشم بزودی
  نوشتی برمی گردی
  مژده از این قشنگتر
  صد دفعه خوندم از سر
  هنوز ندارم باور

  نامه رسون نگام کرد
  یواشکی صدام کرد
  می دونه که عاشق هستم
  نامتو داد به دستم
  گذاشتمش رو سینه
  نامه رسون ببینه
  خط عزیز یاره
  دیر دیر برام نیاره
  لطف زیاد کردی
  از من تو یاد کردی
  نامه برام نوشتی
  دل منو شاد کردی
  دل منو شاد کردی

  لطف زیاد کردی
  از من تو یاد کردی
  نامه برام نوشتی
  دل منو شاد کردی
  دل منو شاد کردیدانلود نامه رسون ناهید

Suggest Correction of Nameh Resoon Name or Credits