قسم از مهستی • Share

  Like
قسم


قسم

  متن آهنگ قسم از مهستی

  قسم به های های گریه هامون
  قسم به های های گریه هامون
  قسم به لرزیدنهای دلامون
  نرو نرو نرو
  قسم به هرچی عشق خوب و پاکه
  به عاشقی که مست و سینه چاکه
  به عابدی که پیشونیش رو خاکه
  نرو نرو نرو
  قسم به اون پرستو
  که بالشو شکستن
  به آهوی اسیری که دست و پاشو بستن
  به اون کبوتران که دور حرم نشستن
  نرو نرو نرو
  دیگه نرو نرو نرودانلود قسم مهستی

Suggest Correction of Ghasam Name or Credits