تصنیف پاچ لیلی جونی جونی از ملیحه سعیدی • Share

  Like
تصنیف پاچ لیلی جونی جونی


تصنیف پاچ لیلی جونی جونی

  متن آهنگ تصنیف پاچ لیلی جونی جونی از ملیحه سعیدی

  پاچ لیلی
  عمو دختر باموم تی بردن ِ رِهجان جان
  اشرفی گول بیهم تی گردن ِ رِهجان جان
  ئی شببامُوم تی ورجا نیشتن ِ رِهپاچ لیلی
  تی خاطر خوان بامود می کشتن ِ رِه پاچ لیلی
  تو بالای تلارمن در زمینم جان جان
  باموم تی خانه را ترای بی دینمجان جان
  اگر دانسته بِم تو بی وفایی پاچ لیلی
  تی ور نامومِه تا اول تو بایی پاچ لیلی
  بو شو کورِی کی من دیلگیرم از توجان جان
  به اَ فیکرم که دس ویگیرم از توجان جان
  هزار افسوس که می قدرَ اندانیپاچ لیلی
  هُتو شَمَا مرا دِه دِن نتانی پاچ لیلیدانلود تصنیف پاچ لیلی جونی جونی ملیحه سعیدی

Suggest Correction of Pach Leili Jooni Jooni Name or Credits