قناری از آزیتا • Share

  Like
قناری


قناری

  متن آهنگ قناری از آزیتا

  زیر سقف آسمون
  توی باغ خونمون
  قناری غمگین نشسته
  دلش از غصه شکسته
  ناله ی زار میکنه
  گریه بسیار میکنه
  قناری جون زندگی اینهیه روز تلخه یه روز شیرینه
  قناری جون زندگی اینه یه روز تلخه یه روز شیرینه

  تو میتونی همه جا پر بکشی
  دزدکی تو خونه ها سر بکشی
  میتونی گمشده تو پیدا کنی
  جفت خوشبختی تو در بر بکشی
  اما من با دل خسته چه کنم
  با دل به خون نشسته چه کنم
  قناری جون زندگی اینه یه روز تلخه یه روز شیرینه
  قناری جون زندگی اینه یه روز تلخه یه روز شیرینه

  قناری جون دست رو دلم نزار که خونه
  قصه کمتر بگو از غم زمونه
  چهچه شادی بزن که غم بمیره
  تا دوباره دل سراغشو نگیره
  قناری جون زندگی اینه یه روز تلخه یه روز شیرینه
  قناری جون زندگی اینه یه روز تلخه یه روز شیرینه

  زیر سقف آسمون
  توی باغ خونمون
  قناری غمگین نشسته
  دلش از غصه شکسته
  ناله ی زار میکنه
  گریه بسیار میکنه
  قناری جون زندگی اینهیه روز تلخه یه روز شیرینه
  قناری جون زندگی اینهیه روز تلخه یه روز شیرینه
  قناری جون زندگی اینهیه روز تلخه یه روز شیرینه
  ......دانلود قناری آزیتا

Suggest Correction of Ghanari Name or Credits