شهر من از فریدون فرخزاد • Share

  Like
شهر من


شهر من

  متن آهنگ شهر من از فریدون فرخزاد

  شهر من ، شهر من ، شهر خوب من ، شهر تهران
  قلب من ، قلب من ، دور از تو می میرد این سان
  آوای تو هر دم طنین می افکند در گوشم
  اما من دور از تو چنین پژمرده و خاموشم
  شهر من ، چه شهریست ، شهر کودکی و افسانه
  شهر من ، چه شهریست ، شهر مادر است و خانه
  شهر من ، شهر من ، شهر خوب من ، شهر تهران
  قلب من ، قلب من ، دور از تو می میرد این سان
  زمانی ، گذشته را در خاطرم می آوری
  زمانی ، آینده را با غم ها و شادی ها

  شهر من ، شهر من ، دلم هوای تو را دارد
  عشق من چون باران روی آسمانت می بارد
  گه تلخی ، گه شیرین ، گه اندک و گهی بسیاری
  گه چون غم یا شادی ، درون سینه ام جا داری
  اکنون من آوازی برای شهر خود می خوانم
  این آواز ، آوازیست که من از شهر خود می دانم
  شهر من ، شهر من ، شهر خوب من ، شهر تهران
  قلب من ، قلب من ، دور از تو می میرد این سان
  زمانی ، گذشته را در خاطرم می آوری
  زمانی ، آینده را با غم ها و شادی ها

  آه ، تهران
  تهران ، تهران ، تهران
  کجایی تهران
  ایران ، ایران

  زمانی ، گذشته را در خاطرم می آوری
  زمانی ، آینده را با غم ها و شادی ها
  زمانی ، گذشته را در خاطرم می آوری
  زمانی ، آینده را با غم ها و شادی هادانلود شهر من فریدون فرخزاد

Suggest Correction of Shahr E Man Name or Credits