تنهایی از حمیرا • Share

  Like
تنهایی


تنهایی

  متن آهنگ تنهایی از حمیرا

  مده بادهز جام غمخودم غم دارم2

  عزیز من در این دنیا تو را کم دارم
  مده باده زجام غمخودم غم دارم
  عزیز من در این دنیاتو را کم دارم

  بیا یارم شو تو غمخوارم شو
  بیا عمرمبیا جانمتو دلدارم شو 2

  ای ماه من دلخواه مندر بیراهههمراه من

  تا هستی من هستمزعشقت مستم2

  مده بادهزجام غمخودم غم دارم2

  عزیزمندر این دنیا تورا کم دارم

  بیا یارم شوتوغمخوارم شو
  بیا عمرمبیا جانمتو دلدارم شو 2

  فغان از دست این دل شیدایی 2

  بیا مردمز تنهاییتنهایی 2

  تنهایی تنهایی

  ای ماه مندلخواه مندر بیراهه همراه من

  تاهستی من هستمزعشقت مستم2

  مده باده ز جام غم.............................
  .......................................................
  .......................................................
  .......................................تو دلدارم شودانلود تنهایی حمیرا

Suggest Correction of Tanhaei Name or Credits