آسمان هر شب به ماه خویش نازد از پریسا • Share

  Like
آسمان هر شب به ماه خویش نازد


آسمان هر شب به ماه خویش نازد

  متن آهنگ آسمان هر شب به ماه خویش نازد از پریسا

  آسمان هر شب به ماهِ
  آسمان هر شب به ماهِ
  آسمان هر شب به ماهِ
  خویش نازد ، می نداند

  تا سحرگه خفته با یک
  آسمان مه ، در زمینم
  تا سحرگه خفته با یک
  آسمان مه ، در زمینم

  تا تو را دیدم بتا
  نی کافرستم نی مسلمان

  روی و مویت کرده فارغ
  از گناه کفر و دینم
  از گناه کفر و دینم

  بر یمین و بر یسارم
  بر یمین و بر یسارم
  ساغر و مطرب نشسته

  زین سبب افتان و خیزان
  بریسار و بر یمینم

  دل تو را بیند ، به من
  دل تو را بیند ، به من
  آهسته گوید : قل هوالله

  دل تو را بیند ، به من
  دل تو را بیند ، به من
  آهسته گوید : قل هوالله

  راست می گوید تویی
  الحمد و رب العالمینم
  حمد و رب العالمینمدانلود آسمان هر شب به ماه خویش نازد پریسا

Suggest Correction of aseman Har Shab Beh Maheh Kheesh Nazad by Parisa Name or Credits