پیوند گل ها از مرضیه • Share

  Like
پیوند گل ها


پیوند گل ها

  متن آهنگ پیوند گل ها از مرضیه

  از من حکایتی نو
  از حال گل تو بشنو
  در نوبهار جان پرور
  می زد به گلستانی
  پیوسته باغبانی
  پیوند گل به یکدیگر

  از من حکایتی نو
  از حال گل تو بشنو
  در نوبهار جان پرور
  می زد به گلستانی
  پیوسته باغبانی
  پیوند گل به یکدیگر

  گل پر برگ سپیدی
  ز همان گل ها که دیدی
  به خدا شهریار گل ها بود
  زده پیوندی فرح زا
  به گلی سرخ و فریبا
  که به رنگ و صفا چو دیبا بود

  از این سرخ و سپیدی گلی به گلشن پیدا شده بود
  کز شادابی گلستان شکوفه باران یک جا شده بود

  چو وصال دو گل با هم که چنین ثمری دارد
  گل عشق بشر هم گاهی
  چه نکو اثری دارد شکرین ثمری دارد
  ز وصال گل دلخواهی

  صفای زندگی با همدمِ یک دل و یک جان
  صفای زندگی با همدمِ یک دل و یک جان

  به دست آید چو آن گل ها که من دیدم به بستان
  به دست آید چو آن گل ها که من دیدم به بستان

  از من حکایتی نو
  از حال گل تو بشنو
  در نوبهار جان پرور
  می زد به گلستانی
  پیوسته باغبانی
  پیوند گل به یکدیگر

  گل پر برگ سپیدی
  ز همان گل ها که دیدی
  به خدا شهریار گل ها بود
  زده پیوندی فرح زا
  به گلی سرخ و فریبا
  که به رنگ و صفا چو دیبا بوددانلود پیوند گل ها مرضیه

Suggest Correction of Peivandeh Golha Name or Credits