صبح امید از مرضیه • Share

  Like
صبح امید


صبح امید

  متن آهنگ صبح امید از مرضیه

  ای ماه من، ای فروغ شب های من
  ای روشن از، نور عشقت دنیای من
  روشن تر از صبح امید زندگی
  رخش آن بُوَد چهر تو ای زیبای من
  ای مظهر عشق و صفا
  دارم به دل مهر تو را

  عاشقم، من ز جان پروا ندارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  ای نگارم، ای نگارم
  ای فروغ زندگانی
  صبح امید جوانی
  درد و درمانم تویی تو
  جان به راهت می گذارم
  دل به دستت می سپارم
  تا نگهبانم تویی تو

  بازآ مگر شبی، با مِی سحر کنیم
  از راه عاشقان، ما هم گذر کنیم

  عاشقم، من ز جان پروا ندارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  در ره عشق تو جان می سپارم
  ای نگارم، ای نگارم
  ای فروغ زندگانی
  صبح امید جوانی
  درد و درمانم تویی تو
  جان به راهت می گذارم
  دل به دستت می سپارم
  تا نگهبانم تویی تو

  ای ماه من، ای فروغ شب های من
  ای روشن از، نور عشقت دنیای من
  روشن تر از صبح امید زندگی
  رخش آن بُوَد چهر تو ای زیبای من
  ای مظهر عشق و صفا
  دارم به دل مهر تو رادانلود صبح امید مرضیه

Suggest Correction of Sobheh Omid Name or Credits