میراث از جمشید • Share

  Like
میراث


میراث

  متن آهنگ میراث از جمشید

  من از خودم جداشدم تا تو پناه من شوی
  به این جنون تن بدهی چشم براه من شوی

  با من سر از پا نشناس شعله بکش در تن من
  حتی اگر جان بدهم صلاح نیست رفتن من
  صلاح نیست رفتن من

  لب تر کن یار می ز میخانه بنوش
  بی جانم کن مست و دیوانه بنوش
  بی تابم کن از شراب جام عشق
  ... بی تابم ...

  لب تر کن یار می ز میخانه بنوش
  بی جانم کن مست و دیوانه بنوش
  بی تابم کن جرعه جرعه دم به دم
  ... بی تابم ...

  تمام محدوده ی من درز میان چشم توست
  من به تو مبتلا شدم ای آخرین مرز درست

  تمام میراث مرا قهوه ی چشمان تو برد
  قبل تو هر چه داشتم دست فراموشی سپرد
  دست فراموشی سپرد

  لب تر کن یار می ز میخانه بنوش
  بی جانم کن مست و دیوانه بنوش
  بی تابم کن از شراب جام عشق
  ... بی تابم ...

  لب تر کن یار می ز میخانه بنوش
  بی جانم کن مست و دیوانه بنوش
  بی تابم کن جرعه جرعه دم به دم
  ... بی تابم ...

  ارسال از علی
Suggest Correction of Miras Name or Credits