تنها منشین از دلکش • Share

  Like
تنها منشین


تنها منشین

  متن آهنگ تنها منشین از دلکش

  آمد آمد
  با دلجویی
  گفتا با من
  تنها منشین
  برخیز و ببین
  گلهای خندان صحرایی را
  از صحرا دریاب این زیبایی را

  با گوشه گرفتن
  درمان نشود غم
  برخیز و به پا کن
  شوری تو به عالم

  تو که عزلت گزیده ای
  غم دنیا کشیده ای
  ز طبیعت چه دیده ای تو

  تو که غمگین نشسته ای
  ز جهان دل گسسته ای
  به چه مقصد رسیده ای تو

  *****

  آمد آمد
  با دلجویی
  گفتا با من
  تنها منشین
  برخیز و ببین
  گلهای خندان صحرایی را
  از صحرا دریاب این زیبایی را
  زین همه طراوت از چه رو نهان کنی
  شکوه تا به کی ز جور این و آن کنی
  دل غمین به گوشه ای چرا نشسته ای
  جان من مگر تو عمر جاودان کنی

  تا کی تو چنین باشی
  عمری دل غمین باشی
  گل گشت چمن بهتر
  یا گوشه نشین باشی

  تا کی باید باشی افسرده در بند دنیا
  خندان جوشان چون گل
  تا بینی لبخند دنیا

  *****

  آمد آمد
  با دلجویی
  گفتا با من
  تنها منشین
  برخیز و ببین
  گلهای خندان صحرایی را
  از صحرا دریاب این زیبایی را

  با گوشه گرفتن
  درمان نشود غم
  برخیز و به پا کن
  شوری تو به عالم

  تو که عزلت گزیده ای
  غم دنیا کشیده ای
  ز طبیعت چه دیده ای تو

  تو که غمگین نشسته ای
  ز جهان دل گسسته ای
  به چه مقصد رسیده ای تودانلود تنها منشین دلکش

Suggest Correction of Tanha Maneshin Name or Credits